۱۳۹۶ فروردین ۷, دوشنبه

سبک باران

نوعی باران است که نرمک فرو می ریزد و سنگین نیست. بارانی که خیس نمی کند. بارانی که چتر لازم نمی دارد. بارانی که آبگیر راه نمی اندازد. بارانی که راه آب را گیر نمی اندازد. باران نمور. در تقابل با رگبار، طوفان، باران تند، باران سنگین، باران شدید. باران سبک ساحلی. بارانی که حالش را نمی شود دانست. بارانی که شب و بیم و گرداب از حالش خبری ندارند. باراتی که گرداب فقط تا زمانی که از حدی ترسناک تر نشده است شاید بتواند حالش را بداند. بارانی که سبک خودش را دارد. بارانی که حال غریبی دارد.